Vanuit zijn eigen bedrijf Broekveldt Legal adviseert en begeleidt Broekveldt advocaten, notarissen en andere juridische professionals op diverse rechtsgebieden. Voor advocaten treedt hij ook op als ‘litigation coach’.

Samen met zijn opdrachtgever stemt Broekveldt af voor wie zijn advies is bestemd. Dat kan zijn de opdrachtgever zelf, de cliënt van de opdrachtgever, de wederpartij dan wel de rechter. Het schriftelijk of mondeling advies wordt uitsluitend aan de opdrachtgever uitgebracht, aan wie ook wordt gedeclareerd.

De honorering van de werkzaamheden wordt vastgesteld op de wijze zoals die ook in de advocatuur gebruikelijk is: uren x tarief. Bij de bepaling van het uurtarief wordt rekening gehouden met het financiële belang van de zaak en de mate van deskundigheid op het specifieke rechtsgebied. Het uurtarief wordt vooraf in onderling overleg vastgesteld.